Menu

X Omdat je bent ingelogd zie je op deze pagina de berichten uit al je groepen. Alleen jij ziet deze informatie.

Dorpsraad

Bestuur:
 

Annie de Groot-Brink, voorzitter (055-5061439)

Karin van Essen, secretaris       (055-5334048)
Andries Dolman, penningmeester

Janneke Slingerland, lid
Henk de Pater, lid

Adviesraad:

 

Ella Kruimer-Wolters
Gert Jan de Groot

Buurtverbinders OnsOosterhuizen.nl:

Elka Bennema
Gülsah van den Heuvel-Cebe
Hanneke Stegeman
Sharon van Essen

 

Kascontrole:
 

Bennie Jansen
Martijn Jasperse

Contactgegevens:

 

Dorpsraad Oosterhuizen

p/a 
Wittekruisweg 15
7364 AL Lieren

 

Oosterhuizen kent een Dorpsraad. Een dorpsraad probeert zo goed mogelijk de belangen te behartigen van de inwoners van het dorp. Het bestuur van Oosterhuizen organiseert één keer per jaar een openbare vergadering in het Dorpshuis, waarvan de agenda ruim van tevoren in de lokale media en op de website wordt gepubliceerd. Inwoners van Oosterhuizen kunnen hun wensen, klachten etc. ten aanzien van de leefbaarheid in het dorp bij de Dorpsraad melden. Samen kan men positief kritisch het gemeentelijk beleid medebepalen. Actuele zaken die spelen zijn bijvoorbeeld verbeteringen van de wegen, snelheids- en/of volumebeperkende maatregelen voor het verkeer, onderhoud aan gebouwen en omgeving, woningbouw etc. Voor een klacht, wens of verzoek kan men bellen met een van de leden van de Dorpsraad. In overleg met de lokale overheden werkt de Dorpsraad aan een oplossing. Daarnaast kan de Dorpsraad reageren en anticiperen op bestuurlijke plannen ten aanzien van Oosterhuizen.

De doelstellingen van de dorpsraad Oosterhuizen zijn:
 
 • behartigen van de algemene belangen van de inwoners van Oosterhuizen en handhaven en/of bevorderen van de leefbaarheid van Oosterhuizen
 • geven van informatie, advies en voorlichting over onderwerpen die van belang zijn voor de inwoners van Oosterhuizen
 • vergroten van de betrokkenheid van de inwoners van Oosterhuizen bij hun directe leef- en woonomgeving
 • handhaven en/of bevorderen van de infrastructuur, het culturele en het verenigingsleven in Oosterhuizen  
   

 De taken van de dorpsraad zijn onder andere:

 • het behartigen van de belangen van de dorpsbewoners
 • adviseren
 • signaleren
 • participeren
 • communiceren
 • vertegenwoordigen